Ödüller

1-Myofasiyal Ağrı Sendromu ile Serotonin Transporter Gen Polimorfizmi Arası İlişki’ isimli çalışmam ile 36. Ulusal Psikiyatri Kongresinde Psikiyatri Derneği araştırma birincilik ödülü verilmiştir 2001.

2-Herken H, Emin Erdal ME. Catechol-O-Methyltransferase Gene Polymorphism In Schizophrenia: An Evidence For Associatıon Between Symptomatology And Prognosis. 3. Ulusal Biyolojik Psikiyatri bilimsel kurulunca poster ödülü verilmiştir.

3- Herken H, Aynacıoğlu AŞ, Koray Esgi, Vırıt O. Psikiyatri Hastalarında Sitokrom P 450 2D6 Enzim Hızları. 2001 yılı Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma ödülü verilmiştir.

4-Zoroğlu S, Herken H ver ark..Şizofreni hastalarında nitrik oksit ve adrenomedullin düzeyleri ve hastalığın kliniği ile ilişkisi isimli çalışması 6. Bahar Sempozyumlarında araştırma birincilik ödülü almıştır.2003

5– Savaş HA, Herken H ve ark. Savaş Bipolar duygudurum Bozukluklu hastalarda nitrik oksit ve adrenomedullin düzeylerinin hastalığın patofizyolojisindeki rolü isimli çalışması 6. Bahar Sempozyumlarında duygudurum araştırmaları arasında araştırma ikincilik ödülü almıştır.

6.Dr.Hasan HERKEN1,3, Dr. Emin ERDAL2, Dr.Murat Eren ÖZEN1, M. Cemal KAYA.DEPRESYON HASTALARINDA TRİPTOFAN HİDROKSİLAZ GEN ve SEROTONİN TAŞIYICI GEN POLİMORFİZMİNİN ANTİDEPRESAN TEDAVİ YANITLA İLİŞKİSİ. Araştırma İkincilik Ödülü. 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi 2005.

7Herken H, Erdal ME, Esgi K ve ark. Şizofreni tedavisinde risperidon tedavisine yanit ile 5HT2A reseptor gen polimorfizmi arası ilişki. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresinde Psikiyatri Derneği araştırma birincilik ödülü verilmiştir.2002.

8- Herken H, Uz E, Özyurt H, Söğüt S, Vırıt O, Akyol Ö. Evidence That The Activities Of Erythrocyte Free Radical Scavenging Enzymes And The Products Of Lipid Peroxidation Are Increased In Different Forms Of Schizophrenia. Oğuz Arkonaç Şizofreni araştırma birincilik ödülü. 2002.

9-Barlas Ö, Savas HA, Arslan A, Herken H, ve ark. ‘Bipolar Bozukluklu hastalarda serotonin taşıyıcı gen polimorfizmi’ 38. Ulusal Psikiyatri Kongresinde Duygudurum Bozuklukları araştırma birincilik ödülü verilmiştir.2002.

10-Çatololuk O, Nacak M, Savaş O, Tutkun H. Zoroğlu S, Herken H, Barlas O, Özen ME, Arslan A.Bipolar hastalarda ACE enzim gen olimorfizmi 5. Bakırköy Psikiyatri Günleri Araştırma birincilik Ödülü verimiştir.2003.

11.Hasan Herken, ve ark.. Olanzapine bağlı kilo alımında peroxsizom proliferatör activated reseptör pro12Ala polimorfizminin etkisi. En İyi Çalışma Ödülü 11. Gazi Psikiyatri Günleri. 2007.

12.Hasan Herken,M. Emin Erdal.Mesut Çetin4, Ömer Barlas3, Cengiz Basoglu4, Özcan Uzun5, Tuba Gökdoğan3HT2A RESEPTÖR GENİNİN T102C ve 1438G/A POLİMORFİZMLERİ İLE KLOZAPİN TEDAVİSİNE YANIT ARASI İLİŞKİ. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster ödülü. Erzurum. 2005.